Welkom in het Oosten

Zen Shiatsu / Moxa Therapie / Jinsei Yoga / Individuele Begeleiding

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring AVG tbv Shiatsu Therapie, Moxa Therapie en Shonishin bij "Welkom in het Oosten"

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De behandelaar zal, indien van toepassing, vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: huisarts, specialist, ouders, collega therapeuten, waarnemer, anderen.
De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandelovereenkomst volwassenen en kinderen

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor client en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. Zie onder deze algemene voorwaarden de tekst van de behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst valt onder deze algemene voorwaarden.
Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier).

Duur, kosten en betaling behandeling

De eerste behandeling (intake) duurt 90 minuten, de vervolgbehandeling duurt 60 minuten, tenzij anders nodig blijkt te zijn. Dit laatste wordt altijd overlegt met de client tijdens de behandeling. Een behandeling van 60 minuten is €75,-, 75 minuten is €85,- en 90 minuten is €95,-. Er wordt direct aan het einde van de behandeling met pin betaald. Hier wordt geen uitzondering op gemaakt.

U kunt altijd contact opnemen voor vragen. Telefonische contacten dienen minder dan 10 minuten te duren en worden niet in rekening gebracht. Als telefonische consulten langer duren dan 10 minuten wordt dit in rekening gebracht. Een telefonisch consult kost per 10 minuten, na aftrek van de eerste 10 minuten €10,-.

Vergoeding verzekeraars

De meeste, maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden een deel de behandelingen indien u aanvullend voor alternatieve geneeswijze bent verzekerd. Informeer altijd zelf voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten worden vergoed. Stuur ontvangen facturen altijd in.

Telefonische Bereikbaarheid

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail of whatsapp (zie contactgegevens). Laat hierbij weten wanneer het u uitkomt terug gebeld te worden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 36 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch (eventueel door een bericht op de voicemail in te spreken), per whatsapp of per e-mail), anders wordt het consult geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht.
Bij niet verschijnen zonder kennisgeving wordt de consultprijs geheel in rekening gebracht.
Bij verhindering van de behandelaar wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

Waarneming

Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-behandelaar in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren, zal dit voorstel en deze afwijzing genoteerd worden in het dossier van de client.  

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.


TEKST BEHANDELOVEREENKOMST:

Behandelovereenkomst volwassen cliënten
volgens de geregistreerde AGBcode en AGBpraktijk, RBCZ en SCAG

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn ondermeer vast gelegd in de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliënten dossier bij. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek/ intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. De therapeut verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van hetgeen door de cliënt is verstrekte tijdens de behandeling en hetgeen in het dossier wordt opgeslagen.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen verrichten. Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar andere therapeut of arts wanneer de behandeling niet toereikend is.

De therapeut adviseert een mogelijke vervolgafspraak. De cliënt bepaalt zelf of het advies wordt opgevolgd.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €75,- per consult van 60 minuten, dit bedrag kan oplopen naar maximaal €95,- voor 90 minuten. De betaling van de behandeling is per pin aan het einde van de behandeling.

De cliënt verplicht zich afspraak tijdig - d.w.z. minimaal 36 uur van te voren af te zeggen - anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Voor klachten over de behandeling neemt de cliënt in eerste instantie contact op met de therapeut. Komen ze er samen niet uit dan wordt het klachtenreglement gevolgd.

De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege als er geen vervolgafspraak wordt afgesproken. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken tussen cliënt en therapeut.

Datum:                                                                                              Plaats:
Naam cliënt:                                                                                     Geboortedatum:
Adres, pc, woonplaats:                                                                    Naam verzekeraar, relatienummer:

Handtekening cliënt:      Handtekening therapeut:


Privacyverklaring  naar aanleiding van de Algemene Verklaring Gegevensbescherming voor Welkom in het Oosten, gevestigd te Velp (GLD)

Welkom in het Oosten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De werkzaamheden van Welkom in het Oosten omvatten het geven van yogalessen en het behandelen van mensen met Zen Shiatsu Therapie, Moxa, Shonishin en daaraan gerelateerde therapieen.

Contactgegevens: www.welkominhetoosten.nl / tel. +31643154080

Welkom in het Oosten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Naam verzekeraar en relatienummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie, telefonisch, door het vraaggesprek en diagnose tijdens de behandeling(en), of door het invullen van het inschrijfformulier voor yogalessen.
- Bankrekeningnummer voor het verwerken van de betaling van de behandeling(en) en / of yogalessen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Gegevens in het kader van uw gezondheid; dit omvat vragen ten aanzien van de algehele gezondheid (zowel gezonde kenmerken als klachten). Ook worden verbeteringen en/of verslechteringen naar aanleiding van de behandeling(en) verwerkt.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Welkom in het Oosten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het persoonlijk kunnen begeleiden van yogales of de door Welkom in het Oosten gebruikte therapieën zo optimaal mogelijk kunnen toepassen. Hoe beter u kunt aangeven waar u behoefte aan heeft en hoe uw gezondheid functioneert, hoe meer wij de behandeling op uw situatie kunnen toepassen.

Op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- De behandelaar(s) van Welkom in het Oosten zijn gehouden aan de RBCZ beroepscode.
- Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) sluit Welkom in het Oosten met al haar cliënten die een afspraak maken voor Zen Shiatsu een behandelovereenkomst. Bij kinderen tot 16 jaar is voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). Zie algemene voorwaarden op www.welkominhetoosten.nl voor de tekst van deze behandelovereenkomst.
-Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor cliënt en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. Zie onder algemene voorwaarden de tekst van de behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst valt onder de algemene voorwaarden van Welkom in het Oosten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Welkom in het Oosten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Welkom in het Oosten) tussen zit.

Welkom in het Oosten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
-beveiligd emailverkeer via Yourhosting (een op eigen server draaiende provider)
-alle gegevens die naar aanleiding van inschrijfformulieren voor yogalessen, of persoonlijke en of gezondheidsgegevens die in het kader van het kwalitatief goed kunnen geven van Zen Shiatsu Therapie en/of aanverwante therapieen zoals omschreven op de website, worden genoteerd, worden op papier genoteerd en in een voor derden afgeschermde omgeving dagelijks opgeborgen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Welkom in het Oosten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Welkom in het Oosten is van mening dat een papieren dossier in vergelijking tot een computerprogramma minder gemakkelijk te kraken is, minder snel online te misbruiken, en bij de verwerking en up to date houden ervan niet afhankelijk is van derde partijen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@welkominhetoosten.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Welkom in het Oosten verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Welkom in het Oosten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Welkom in het Oosten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in kopie naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@welkominhetoosten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Welkom in het Oosten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is met grote zorg samengesteld.
Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze verklaring dan verzoek ik u deze te sturen naar info@welkominhetoosten.nl

2 januari 2019